خدمات

خدمات مهندسی ما شامل :
 • مطالعات
• طراحی مهندسی مقدماتی
• طراحی مهندسی لازم از ابتدا تا انتها
• طراحی مهندسی با جزییات کامل

 خدمات ساخت ما شامل :
• نظارت و مدیریت بر ساخت
• اسمبلی و ساخت بنا و ساختمان
• راه اندازی و شروع به کار