گازهای جوشکاری و برشکاری

گاز محافظ اغلب نقش مهمی در بهره وری و کیفیت جوش ایفا می کند. انتخاب صحیح گاز محافظ نتایج جوشکاری شما را کیفیت می بخشد. نه تنها گازهای محافظ از فلز جوشکاری شده در برابر اثرات اکسیژن و نیتروژن در جو محافظت می نماید، بلکه آنها می توانند اثرات مثبتی بر خواص فلز جوشکاری شده مانند قدرت ، مقاومت در برابر خوردگی و سختی داشته باشند.
همچنین گازهای محافظ می توانند بهره وری خود را با شتاب فرآیند جوشکاری و به حداقل رساندن میزان ترشحات افزایش دهند.
گاز محافظ می تواند بی اثر و یا فعال باشد . است در جوش MIG گاز بی اثر در حالی که در جوشکاری MAG ( جوشکاری و گاز و فعال فلز قوس ) گاز فعالاستفاده می شود .