تجهیزات

زمینه مهندسی و تجهیزات مهستان گاز با استفاده از تیم مهندسی مجرب و همکاری با شرکت های شاخص قادر به انجام پروژه های EPC به عنوان :

-ساخت پلنت های تولید گاز ومایع

-پلنت های تولید نیتروژن

-پلنت LNG

- نیتروژن پرجینگ

- پلنت های یوتیلیتی