شیشه

Usage

اکسیژن

اکسیژن با قدرت بهبود بهره وری فرآیند، کاهش تولید NOx و به منظور ارتقاء احتراق در کوره های شیشه ای استفاده می شود.

نیتروژن

نیتروژن برای محافظت از شیشه در برابر اکسیداسیون استفاده می شود.

هلیوم

هلیم برای بالا بردن کیفیت شیشه با ایجاد یک پوشش به کار می رود. پوشش می تواند تعدادی از نقصهای محصول را کاهش دهد و کمک به طولانی کردن عمر تجهیزات .