دارویی و بیوتکنولوژی

این گازها به طور خاص برای صنایع پزشکی، تولید دارو و بیوتکنولوژی تولید می شوند. آنها دائما در تولید، استریل کردن و عایق فرآیندها یا محصولاتی که برای سلامت انسان مهم هستند مورد استفاده قرار می گیرند.گازهای دارویی توسط بیماران در یک روش شناخته شده به عنوان گاز درمانی استنشاق می شوند.

Usage

  • • در تولید داروها. آنها در سنتز داروها، برای استریل کردن تجهیزات ، برای تست بسته بندی کالا ، و یا برای عایق کردن در برابر اثرات زیست محیطی نامطلوب مانند اکسیداسیون به کار می روند.
  • • برای کالیبره کردن دستگاه های پزشکی و یا برای تشخیص یک بیماری با بیوپسی.