گازها

در ابتدا، علاوه بر تامین آب و برق بیمارستانی، تامین گاز برای بیمارستان ها بسیار حیاتی است. گازهای طبی بیشتر در اتاق های عمل برای بیهوشی و در بخش ها بعنوان یک افزودنی به هوای تنفسی استفاده می شود. گازهایی با خواص بیهوشی و تنفسی که این اجازه را به متخصصان می دهد که روی عملکرد ریه ها، قلب و عروق تحقیق کنند، برای جراحی های در دمای بسیار سرد و همچنین بکارگیری و کالیبره کردن دستگاه های اندازه گیری پزشکی، بسیار ضروری هستند. گروه مهستان تعدادی از گازهای طبی مورد استفاده در عرصه پزشکی را معرفی می کند.