خدمات مهندسی و ساخت

     خدمات مهندسی ما شامل :

·        مطالعات

·        طراحی مهندسی مقدماتی

·        طراحی مهندسی لازم از ابتدا تا انتها

·        طراحی مهندسی با جزییات کامل

 

     خدمات ساخت ما شامل :

·        نظارت و  مدیریت بر ساخت

·        اسمبلی و ساخت بنا و ساختمان

·        راه اندازی و شروع به کار