خدمات مهندسی و ساخت

-  تولید و توزیع گازهای صنعتی . محصولات این کارخانه گاز اکسیژن، گاز نیتروژن و آرگون با خلوص بالا. بخش اصلی این محصولات توسط صنایع مصرف می شود.

خدمات مهندسی ما شامل :
• مطالعات
• طراحی مهندسی مقدماتی
• طراحی مهندسی لازم از ابتدا تا انتها
• طراحی مهندسی با جزییات کامل

خدمات ساخت ما شامل :
• نظارت و مدیریت بر ساخت
• اسمبلی و ساخت بنا و ساختمان
• راه اندازی و شروع به کار