پروژه اجاره مخزن و ساخت ویپرایزر بر روی عرشه کشتی در خلیج فارس